Tag Archives: EU

Öppet brev till de svenska EU parlamentarikerna: Nuvarande inriktning för handelsavtalet TTIP är fel

opzioni binarie in inglese Imorgon onsdag är det omröstning i EU parlamentet om TTIP, handelsavtalet som håller på att förhandlas mellan EU och USA. Det som ska behandlas är en resolution som påverkar kommissionens handlingsutrymme i de fortsatta förhandlingarna. Resolutionen räcker tyvärr inte på långa vägar för att skydda EU:s befolkning mot handelsavtalets konsekvenser på miljön och demokratin. Vi skriver därför ett öppet brev till våra EU parlamentariker med uppmaningen att rösta nej till resolutionen, skriver företrädare för Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna.

Flera aspekter i handelsavtalet TTIP som oroar oss diskuteras i förhandlingarna. Utöver tvistlösningsmekanismen ISDS, som ger företag rätten att stämma regeringar, förhandlas det även om regulativt samarbete, en process som skulle ge företag och lobbyister möjlighet att ge sina synpunkter på nya lagförslag på nationell nivå och eventuellt även lägre nivå. Det uttalade målet med denna process är att bedöma om ett lagförslag är ett handelshinder – och därmed ställs handelsintressen över alla andra intressen. Processen skulle öka byråkratin kring lagstiftning, och sannolikt kraftigt minska initiativ för starkare miljö- eller hälsoskydd.

binary option open demo account Resolutionen i sin helhet, som las fram i juni, tar inte tillräcklig hänsyn till bekymrena som har lyfts av befolkning, miljörörelser, konsumentorganisationer och fackförbund. Därför rekommenderar vi ett nej till resolutionen som helhet.

opzioni binomi trade Vi uppmanar våra EU parlamentariker dessutom att rösta emot ‘kompromissförslaget’ som socialdemokraten Bernt Lange la fram häromdagen. Förslaget innebär att den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS fortfarande finns med, med kosmetiska ändringar på ytan men samma väsentliga innehåll nämligen att företag får rätten att stämma regeringar.

signale binäre optionen Ett av de mer än hundra ändringsförslagen, förslag 27, innehåller en skrivning om att exkludera ISDS från TTIP. Även om handelsavtalet utan ISDS fortfarande är ett steg bakåt för framtida progressiv lagstiftning på miljö- eller arbetsrättsområdet vore det bra att i nuläget ta bort denna kontroversiella tvistlösningsmekanism från förhandlingarna. En sådan markering vore önskvärt.

youtube piattaforma di opzioni binarie Det finns inga hållbara argument varför ISDS ska behöva finnas med i ett handelsavtal mellan två väletablerade demokratiska stater. Både i EU och USA har verksamma företag redan nu alla möjligheter att söka kompensation vid expropriering. Och eftersom det kostar flera miljoner euro att ens driva ett ISDS fall är det inte något som skulle gynna småföretag; ISDS skapar en gräddfil för storföretag att motsätta sig demokratiskt fattade beslut.

tipps zu binären optionen Vi uppmanar parlamentarikerna att ta tillfället i akt: Ge en tydlig signal till EU kommissionen och handelskommissionären Cecilia Malmström att den nuvarande inriktningen på förhandlingarna är fel väg att gå. Vi behöver en utveckling som gynnar befolkningen i både EU och USA istället för storföretagen.

watchdog opzioni binarie Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner
Sebastian Dawson, vice-ordförande i Latinamerikagrupperna

Sveriges ansvar för EU:s historiska misslyckande i Rio

franco binary options signals review Rio+20 konferensen innebär att EU med hjälp av svenskt och nordiskt ledarskap placerat sig i självförvållad maktlöshet. Det började när EU under Sveriges ordförandeskap genomdrev grön ekonomi som den stora frågan för FN konferensen om hållbar utveckling 40 år efter den första FN-konferensen om miljö i Stockholm och 20 år efter Riokonferensen 1992. Samtidigt ville EU och USA ta bort väsentliga delar av de principer som Riokonferensen beslutade 1992. EU:s starka invändningar avfärdades av Brasilien. Nu fick grön ekonomi ett svagt omnämnande i Rio+20 dokumentet medan principerna från Riokonferensen 1992 bibehölls i stora delar.

strategia matematica opzioni binarie

Bild: FN. José Manuel Barroso pratar i Rio.

software binäre optionen Sverige och Norden hade de bästa förutsättningar för att påbörja ett konstruktivt globalt samarbete inför Rio+20. De nordiska länderna har ett långvarigt gott rykte som pådrivande i FN för miljöfrågorna, som försvarare av fattiga länders intressen och små nationers behov av bindande internationella beslut för att motverka stormakters godtyckliga inflytande i världspolitiken. Det historiskt viktiga klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 gav nordiska länder en möjlighet att leva upp till detta goda rykte. Sverige i egenskap av EU:s ordförandeland under hösten 2009 och Danmark i egenskap av ordförande för klimattoppmötet i Köpenhamn. Istället valde både Sverige och Danmark att enbart satsa på allians med vad man trodde var starka länder som USA och i förväg tala med nya stormakter i Syd medan fattiga länder ignorerades. Man förde inte ens informella samtal med dessa länder så de uppfattades som problem istället för samarbetspartners.
Läs mer

Karantän för politiker och höga tjänstemän?

cabras opzioni binarie Nyligen kom det fram att höga regeringstjänstemän bytte jobb från regeringskansliet till Saab. Hur lämpligt är det? Personen i fråga har inblick i aktuell information som företaget kan dra nytta av, och har en enorm fördel vad gäller tillgång till politiker – det är bara att ringa arbetskamraterna från förra veckan.
Eller är tjänsten en belöning för en insats som företaget gynnades av? Något lagförslag som de hade lobbat för och som tjänstemannen utarbetade?
Sydsvenskan skriver:

– Problemet är att det kan skada förtroendet för de här personernas tjänsteutövning om de ena dagen arbetar på en offentlig institution där de har inflytande över ett företag och nästa dag har en anställning på företaget, säger Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor.
Sandgren vill att fler befattningar, i likhet med den lagstiftning som gäller Riksbanksdirektionen, ska omfattas av tidskarantän, det vill säga att det måste gå en tid innan de får ta vissa uppdrag.

Även på EU nivå är detta vanligt. Friends of the Earth Europe jobbar tillsammans med många andra organisationer för liknande karantänregler, för att motverka den s k “revolving door” – svängdörren mellan politiken och näringslivet.
Läs mer