Sista dagarna av Lima in Brussels

Torsdagen inleddes med en workshop om mat och klimat med en sakkunnig från Friends of the Earth Europe. Vi fick lära oss att jordbruket globalt sett står för omkring 30 % av växthusgasutsläppen, varav en stor del hänger samman med animalieproduktion. Tvärtemot vad många tror är det inte transporten av maten som orsakar den största delen av utsläppen. Bland de stora utsläppskällorna i jordbruket finns istället kött- och mjölkproduktion, avskogning och tillverkning och användning av konstgödsel. Jordbrukssektorn är också känslig för förändringar i klimatet och extrema väderhändelser, men lyckligtvis kan många av de lösningar som finns för att göra jordbruket mer hållbart, såsom agroekologiska odlingsmetoder, även bidra till att öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Därutöver ägnades större delen av dagen åt planering och genomförande av en aktion med jultema. Tanken var att sjunga en julsång, fast med omskriven text (se nedan) på flera platser i centrala Bryssel för påminna om klimatförändringarna, men på ett mer positivt sätt. Vi delade in oss i grupper med olika ansvarsområden – flygblad, banderoller, sångtext, planering av rutten och genomförandet, samt ett film och fototeam. Genomförandet gick fint och vi fick en hel del åhörare och även en del personer som sjöng med oss! Efteråt var alla eniga om att vi trots tidspress lyckats planera en fantastisk aktion, och dessutom hade alla fått komma till tals och varit delaktiga i planeringen.

Lima in Brussels Christmas Carol (melodi: Jingle Bells)
Climate change, climate change
Please stay far away
We want more ambitious goals
We want them rights away, hey!
Greenhouse gas, greenhouse gas
You make the earth too warm
Global North has big duties
To save our world from harm!

TT~IP Sucks
CETA also does
The corporates will ruin our world
It’s time for them to go
You cut down all the trees
And sell us GMOs
People have no home to stay
So where should they all go?

20141211_0399
Foto: Andreas Link

Fredagen, den sista hela dagen av Lima in Brussels, inleddes med parallella workshops om lobbyism och TTIP. Senare fick vi chans att träffa och ställa frågor till Friends of the Earth Europes direktör Magda Stoczkiewicz. Den resterande tiden ägnades åt att göra upp gemensamma planer inför COP 21 i Paris 2015, samt åt att dela med oss av våra planer på nationell nivå.

Lördagens utvärdering av veckan visade tydligt att alla deltagare kände sig nöjda, inspirerade och åkte hem fyllda av energi inför det kommande året. Vi från Jordens Vänner känner oss glada och tacksamma över att ha fått chansen att delta och lära känna så många nya människor från hela Europa. Vi hoppas på ett glatt återseende i Paris nästa år!

En film från aktionen går att se här: https://www.youtube.com/watch?v=1j9f4jsqvKA

Andra rapporten från Lima in Brussels

Jordens Vänners fyra medlemmar på plats i Bryssel fortsätter rapportera om träffen som hålls i samband med klimatförhandlingar i Lima, COP20.

Efter lobbyturen på måndagskvällen ordnades en visning av filmen Disruption om mobiliseringen inför klimatmötet i New York i september tillsammans med Federation of Young European Greens (FYEG) som även de befann sig i Bryssel med anledning av COP 20. Visningen följdes av en diskussion om hur vi kan mobilisera inför COP 21 i Paris nästa år.

På tisdagen började vi med att dela in oss i regionala grupper för att diskutera hur vi ska jobba vidare på lokal nivå inför Parismötet. Detta följdes senare upp med en gemensam presentation där vi fick höra mer om vilka planer och idéer som finns i de olika länderna, samt en diskussion om ifall det finns förutsättningar för en gemensam kampanj i hela Europa. Det var tydligt att förutsättningarna varierar mycket från land till land, vilket gör samordnat agerande över gränserna till en utmaning.

15361937184_3af945d4c7_o
Foto: Lawrence Cheuck/JMA 

I övrigt ägnades tisdagen till stor del åt aktioner. Den första organiserades av Self-Organised European Citizens’ Initiative Against TTIP and CETA för att uppmärksamma att de samlat in över en miljon namnunderskrifter mot TTIP.

Denna samling underskrifter överlämnades sedan till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som present på denna hans 60-årsdag. Senare på kvällen anslöt vi oss till en fackeltåg som hedrade människorättsaktivister. Marschen avslutades med en utdelningen av Human Rights Awards som detta år gick till fackföreningsledaren Huber Ballesteros från Colombia. Priset mottogs av en av hans vänner då Ballesteros fortfarande sitter fängslad för sitt engagemang.

Onsdagen inleddes med fortsatta diskussioner om hur vi kan mobilisera inför Paris. Arrangörerna berättade också om Young Friends of the Earth Europes planer för nästa år. De håller bland annat på att färdigställa en film om europeiska klimataktivister som finansieras genom crowdfunding (http://www.cinecrowd.nl/movement). Två anställda från Friends of the Earth Europe höll också en föreläsning om vilka energikällor som kan bidra till att lösa klimatkrisen. Lokalt ägd vind- och solkraft lyftes fram som positiva lösningar för framtiden. Naturgas, däremot, är på grund av bland annat läckande brunnar och ledningar snarare ett hot än en möjlighet.

Halva veckan har gått, vi har hunnit lära oss mycket, haft många intensiva diskussioner, och lärt känna många nya unga aktivister. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner och aktioner under veckan!

Filmen Disruption  om mobiliseringen inför klimatmötet i New York i september kan ses på http://watchdisruption.com

Lima in Brussels

Vi är fyra medlemmar från Jordens Vänner (Andrea, Ásta, Camila och Rosanna) som just nu befinner oss i Bryssel för att delta i en samling för ungdomar från hela Europa i samband med det pågående klimattoppmötet (COP 20) i Lima. Syftet med samlingen är att vi ska lära oss mer om klimat- och rättvisefrågor och mobilisera inför klimatmötet i Paris 2015 (COP 21). Vi är omkring 60 deltagare från Albanien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, och Ungern som delar med oss av kunskap och erfarenheter från våra respektive hemländer och organisationer för att inspirera varandra och bygga nätverk.

IMG_0835.JPG_effected
Foto: Maja Bradaric

Efter inledande lekar för att lära känna varandra och lära oss allas namn började mötets första dag med ett quiz som syftade till att ge grundläggande kunskaper om klimaträttvisefrågor. Vidare hade vi den första dagen en interaktiv workshop om EU:s klimat- och energipolitik, med ett rollspel som visade på svårigheterna med att enas om tillräckliga klimatmål på EU-nivå. Vi hade också ett pass där vi fick lära oss mer om UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) och hur förhandlingarna på FN:s klimatmöten går till. Det konstaterades att klimatrörelsens tidigare taktik att försöka påverka förhandlingarna inte har gett resultat, och Friends of the Earth Europe planerar därför att fokusera mer på att bygga en stark folkrörelse inför COP 21 i Paris nästa år. Vi inledde även diskussioner om hur vi kan mobilisera inför Paris.

Dag två har ägnats åt workshops i aktivism samt strategier för att nå ut i media. Vi har även fått en guidad tur om lobbyisternas påverkan på EU:s politik. Där framkom tydligt att stora företag har ett oproportionerligt stort inflytande över EU i jämförelse med civilsamhället, och många gånger sker deras lobbying bakom stängda dörrar. Ingen vet hur många lobbyister som arbetar i Bryssel, och vilka de representerar, även om Friends of the Earth Europe tillsammans med andra organisationer arbetar för att EU ska införa obligatoriskt registrering av lobbyister. I samband med turen passade vi även på att göra en aktion för att visa solidaritet med Filippinerna, som återigen drabbats av en kraftig tyfon.

Fortsättning följer…

Sista dagen på FOEI mötet

Måndag
Mötet idag har ställt sig positiv till en ny klimatpolicy, där Jordens Vänner internationellt skall arbeta för en maximal temperaturhöjning med 1,5 grader globalt.

Jordens Vänner arbetar förstås sedan länge för en radikal klimatpolitik, men har valt att inte fokusera på specifika temperaturmål. Argumentet har varit att experternas sifferexercis tar fokus från den verkliga klimatkampen. FOEI har prioriterat att lyfta fram människor i Syd som redan idag drabbas av klimatförändringar och konkreta förslag på en ny politik, som energieffektivisering, förnybar energi, slut på subventioner till fossila bränslen osv. Nackdelen har varit att FOEI inte har kunnat stå bakom många breda kampanjer för att gå från det otillräckliga tvågradersmålet till ett mål om maximalt 1,5 graders global temperaturhöjning. Beslutet idag innebär att Friends of the Earth International inom kort skall ställa sig bakom detta mål utan att fördenskull byta fokus i sitt arbete.

På sista dagen av mötet valdes Bulgarien in som ny medlem i nätverket. Samtidigt valdes grupper från Ryssland och Bosnien Herzegovina in som associerade medlemmar, de kan bli fullständiga medlemmar efter två år som associerade. Jordens Vänner Italien uteslöts.

Söndag på FOEI mötet

Det beslutande mötet fortsätter. En stor framgång för Jordens Vänner och radikala rörelser världen över är FN s Råd för Mänskliga rättigheter beslut i juni om bindande regler för företag vad gäller mänskliga rättigheter. Detta var ett historiskt beslut efter flera årtiondens påtryckningar. Friends of the Earth har tagit fram ett förslag ”Peoples treaty for corporate control” som inspel nu när FN ska arbeta fram texten till ett avtal.

Tyvärr röstade USA och alla närvarande EU-länder emot tanken om att reglera företagen. Sverige var inte närvarande så det vore intressant att veta var vår gamla- och nya regering står i denna fråga?

På samma sätt är det viktigt att vi håller koll på hur Sverige agerar i andra internationella forum. Under gårdagen fick jag illavarslande signaler om den globala Gröna klimatfonden. Fonden var tänkt som ett demokratiskt styrt verktyg mot klimatförändring men rika länder föreslår nu att de som ger mest pengar ska ha fler röster vilket länderna i Syd reagerat kraftigt emot. Detta är något vi bör hålla koll på tillsammans med vårt globala nätverk. Särskilt som Sverige har en plats i styrgruppen för denna fond.

FOEI BGM på lördag

Nu är vi igång med själva Bi-annual general meeting (BGM). Den första dagen ägnades mycket åt rapporter vad Jordens Vänner gjort under tiden sedan BGM för två år sedan. Exploateringen av ekosystem ökar tyvärr världens runt, och på många platser gör lokalbefolkningen motstånd mot gruvor, dammar osv. FOEI och de nationella grupperna är ofta ett viktigt stöd för det lokala motståndet, och ser till att kunskapen om motståndet sprids. Tyvärr ökar också förföljelsen av miljöaktiva och kritiska journalister, många har mördats de sista åren. Friends of The Earth har startat en grupp som kallas ”human rights defenders” som aktivt stöttar lokalbefolkningar som drabbats av förföljelse på grund av sitt miljöengagemang.

Nätverket har också genomfört flera ”solidarity missions” bl a till El Salvador, Palestina och Malaysia. Det innebär att några personer från olika länder i FOEI åker till utsatta grupper för att dokumentera, stötta med juridisk expertis och skriva rapporter som kan spridas runtom i världen. Ett exempel kan du se här.

Torsdag – regionala möten på FOEI:s BGM

Under torsdagen har vi haft möte med de regionala nätverken i Jordens Vänner, i vårt fall FOE-Europe. Mer än trettio Jordens Vänner grupper finns i Europa och vi har fördelen av att ha ett starkt kontor i Bryssel samt mycket starka organisationer i bl a Storbritannien som arbetar nära tillsammans med nätverket.

En stor fråga för oss de kommande åren är motståndet mot handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA och motsvarande avtal mellan EU och Canada. TTIP planeras vara klart 2016, avtalet med Canada redan nästa år. De som talar för avtalen utlovar ökad tillväxt men baksidan av detta är att hundratusentals jobb försvinner när strukturomvandlingen skyndas på. Avtalen förhandlas bakom lyckta dörrar i nära samarbete med stora företag, och av vad som läckt ut så vill USA få bort miljölagar, djurskydd, lokal upphandling mm som försvårar export till EU. Företag vill också få rätt att stämma nationer som skärper exempelvis miljölagstiftningen. Jordens Vänner i EU och USA ser detta avtal som ett stort hot och mobiliserar med faktaunderlag, material och kampanjer. En uppblåsbar trojansk TTIP häst har tillverkats och skall turnera runt Europa, den kommer till Sverige i april 2015.

Den andra stora frågan i Europa är mobiliseringen inför klimattoppmötet i Paris i december 2015. Förhoppningarna är stora om massiv uppslutning från hela världen i en motkonferens och demonstrationer. Kanske läge för en eller flera bussresor från Sverige till Paris nästa år?

669

Delegater från ukraina, kroatien och ryssland diskuterar europasamarbete. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Onsdag på FOEI:s möte

Idag har vi förkonferens, innan FOEI årsmötet börjar. Temat för konferensen är hur lokalsamhällen världen runt kan påverka för miljörättvisa. Vi har fått intressanta vittnesmål från aktiva i olika världsdelar. Många grupper i Syd kämpar mot t ex dammbyggen, skogsavverkning, och land grabbing. De har ofta ett starkt stöd lokalt men har svårt att göra sin röst hörd gentemot nationella regeringar och globala bolag. Här kan Jordens Vänners internationella nätverk vara ett stöd. När aktiva i Sri Lanka kämpade mot ett stort vägbygge fick de stöd av Japanska Jordens Vänner som satte press på Asiatiska Utvecklingsbanken som finansierade bygget. Vi i Sverige bör vara vaksamma på vad AP-fonderna och Nordiska investeringsbanken gör i andra länder.

DSC_0117

Deltagarna i konferensen om lokalsamhällens arbete för miljörättvisa. Bild: Lars Igeland, Jordens Vänner.

Genom nätverket kan vi också utbyta tips med varandra. Samma vecka som S och MP gjorde upp om Förbifart Stockholm berättade Samuel från FOE Australien om ett liknande projekt, en motorvägstunnel i Melbourne. Den nuvarande regionala regeringen skrev nyligen på byggavtalet, men motståndet har tvingat dem att lägga till en skrivning om att bolagen kan få bygga kollektivtrafik stället om det blir ny majoritet efter valet. Hur ser egentligen de tänkta avtalen för förbifarten ut?

Tisdag – FOEI:s möte i Sri Lanka fortsätter

Nu är vi på plats i konferenscentrat i vackra bergsstaden Kandu i Sri Lanka. Hotellet heter passande nog Tree of Life, livets träd. Förutom delegaterna från hela världen har ett hundratal aktiva från Sri Lanka bjudits in.

Sri Lanka genomgår en snabb omvandling med nya vägar, turistanläggningar och skogsavverkning. Miljörörelsen är relativt stark och första dagen delades utmärkelser ut till ett tiotal miljöaktiva som skyddad skogar, kämpat mot kolkraftverk, vattenprivatisering, monokulturer mm. Det får mig att fundera på hur vi uppmärksammar aktiva i Sverige som kämpat år efter år för miljö och rättvisa.
Regeringen på Sri Lanka säger sig vilja prioritera miljöfrågor men väldigt många bryter mot miljölagarna. Polisen visade upp en specialstyrka som följer upp miljöbrott i varje kommun, de inbjudna ministrarna uteblev dock till invigningen.

DSC_0091

Miljöaktiva i Sri Lanka fick utmärkelser vid invigningsfesten, här Kamini Viratana som kämpar för kvinnors rättigheter, skydd av skog och ett lokalt hållbart jordbruk i Sri Lanka. Bild: Lars Igeland, Jordens Vänner.

Måndag på FOEI BGM

Idag åkte jag tåg med ett gäng aktiva till Colombo, huvudstaden i Sri Lanka. En lugn tågresa jämfört med första dagens taxiresa på smala vägar fullproppade med bilar, cyklar, motorcyklar och små taxidroskor. Livsfarligt för alla inblandade och med svart rök från många avgasrör. Jag undrar: Måste alla tillväxtländer i Syd följa USA och Europas exempel och bygga ur massbilismen? Antalet bilar ökar explosionsartat och städerna proppas igen. Här skulle finnas ett fantastiskt underlag för kollektivtrafik. En biståndsinsats som skulle göra stor klimatnytta.

Tågresa Sri Lanka
Tågresa i Sri Lanka. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Jag reste med José Elosegui från Jordens Vänners mediaprojekt ”Voices from the people” (Radio Mundo Real). De gör radio- och TV-inslag med aktiva människor världen runt, röster som har svårt att nå ut i de stora kommersiella medieföretagen. Här kan t ex ursprungsfolk som kämpar mot gruvor, småbönder som arbetar mot landgrabbing och forskare som har förslag på nya ekonomiska modeller komma till tals. Programmen finns att ladda ner på internet och den som vill bidra med egna intervjuer kan spela in och skicka till projektet. Kanske läge för någon i Sverige att bidra med filmsnuttar från Ojnare, Kallak, sista spadtaget mot förbifarten och andra aktiviteter?